Whitney Houston på Grammy Awards 2007!

Whitney Houston på  Grammy Awards 2007!
Whitney såg fantastisk ut på Grammy Awards 2007!